W Urzędzie Gminy Szczaniec rozpoczyna się nabór kandydatów na ławników. Rada Gminy dokona wyboru do Sądu Rejonowego w Świebodzinie  IV Wydział Pracy – jednego ławnika.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca 2023 roku (piątek).

Szczegóły: https://bip.szczaniec.pl/135/2426/WYBORY_LAWNIKOW_SADOW_POWSZECHNYCH_NA_KADENCJE_2024-2027/