Gmina Szczaniec otrzymała dofinansowanie i realizuje projekt z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie –  2020, Oś priorytetowa 11. REACT-EU wspiera lubuskie, Działanie 11.1 Efektywność energetyczna – REACT-EU. Jego przedmiotem jest głęboka termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Szczaniec, tj.: budynku Szkoły Podstawowej im. Emilii Szczanieckiej w Szczańcu,  ul. Szkolna 2, 66-225 Szczaniec

Projekt obejmuje następujące działania: wymianę stolarki okiennej, modernizację instalacji CO i CWU, w tym montaż termostatów, wymianę źródła ciepła na kaskadę pomp ciepła, wykonanie instalacji C.W.U.; wymianę oświetlenia na energooszczędne oświetlenie LEDowe., urządzenia i elektronika systemu zarządzania energią do automatycznego sterowania światłem (TIK), instalację fotowoltaiczną.

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze budynków użyteczności publicznej na obszarze Gminy Szczaniec poprzez optymalizację gospodarki energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Szczańcu. Do celów szczegółowych, ściśle powiązanych z celem głównym należą:

  • Zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną, poprzez działania z zakresu głębokiej termomodernizacji w budynku Szkoły Podstawowej w Szczańcu.
  • Redukcja emisji CO2, dzięki poprawie uwarunkowań energetycznych i osiągnięcie co najmniej wskaźników referencyjnych w zakresie izolacyjności cieplnej przegród budynku Szkoły Podstawowej w Szczańcu.
  • Optymalizacja zużycia energii elektrycznej poprzez wdrożenie energooszczędnego oświetlenia wewnętrznego w budynku Szkoły Podstawowej w Szczańcu, dzięki czemu zmniejszy się zapotrzebowania na energię elektryczną.
  • Zwiększenie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w zakresie gospodarki energetycznej, poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 28 kW i kaskadę powietrznych pomp ciepła (łącznie ok. 225 kW) w budynku Szkoły Podstawowej w Szczańcu.

Dzięki realizacji projektu i osiągnięciu poszczególnych wskaźników projekt przyczyni się do realizacji celów długofalowych, związanych z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną, w tym przede wszystkim:

  • Powstrzymanie procesu zanieczyszczenia środowiska naturalnego, w tym przede wszystkim powietrza.
  • Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery, których źródłem jest spalanie paliw opałowych i zużycie energii elektrycznej.
  • Poprawa jakości życia oraz zdrowia mieszkańców Gminy.
  • Powstrzymanie degradacji ekosystemów.
  • Poprawa konkurencyjności i atrakcyjności Gminy.
  • Poprawa spójności społecznej i terytorialnej Województwa Lubuskiego.

Wartość projektu to 2 764 098,52 zł kosztów ogółem, natomiast wartość otrzymanej dotacji to 2 349 483,73 zł. Wkład własny gminy to 414 614,79 zł.

Gmina planuje rozpocząć realizację projektu we wrześniu 2022 r., natomiast zakończyć rok później – we wrześniu 2023 r.

Zakup współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie –  2020