O G Ł O S Z E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Szczaniec zwołuje LI Zwyczajną Sesję Rady Gminy Szczaniec, która odbędzie się dnia 26 stycznia 2023r.
o godz. 09.00 w Sali przy UG

 

Tematem obrad będzie:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Głosowanie wniosków o zmianę porządku obrad.
 4. Głosowanie nad przyjęciem uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja o stanie dróg na terenie Gminy Szczaniec i planie ich remontu.
 6. Informacja o funkcjonowaniu Klubów Sportowych.
 7. Realizacja projektów unijnych i pozyskiwanych środków
 8. Informacja o sposobie odbierania i płatności za odpady komunalne
 9. Obrady wspólne z młodzieżową Radą Gminy
 10. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o  których mowa w art. 32 ust.6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe– Druk Nr 182

2) w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego ,, Posiłek w szkole i w domu” na rok 2023- Druk Nr 183

3) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w związku z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023-Druk Nr 184

4) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2023r.- Druk Nr 185

5) w sprawie rozpatrzenia skarg na Wójta Gminy Szczaniec.– Druk Nr 186

6) w sprawie nadania nazw ulic na terenie miejscowości Szczaniec- Druk Nr 187

 1. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
 2. Sprawy różne
 3. Zakończenie posiedzenia

                                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                            /-/ Daniel Sokołowski