O G Ł O S Z E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Szczaniec zwołuje LXII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Szczaniec, która odbędzie się dnia 30 listopada 2023r.
o godz. 09:00 w Sali przy UG

 

Tematem obrad będzie:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Głosowanie wniosków o zmianę porządku obrad.
 4. Głosowanie nad przyjęciem uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
 5. 5. Stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2024
 6. Opracowanie planów pracy Komisji Stałych na rok 2024
 7. Raport o stanie oświaty
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości- Druk Nr 228

2) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych- Druk Nr 229

3) w sprawie przyjęcia do realizacji zadania polegającego na przebudowie dróg powiatowych- Druk Nr 230

4) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości- Druk Nr 231

5) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Szczaniec na rok 2023-Druk Nr 232

6) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczaniec na lata 2023-2029– Druk Nr 233

 1. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
 2. Sprawy różne
 3. Zakończenie posiedzenia

Przewodniczący Rady Gminy

       /-/ Daniel Sokołowski