O G Ł O S Z E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Szczaniec zwołuje LXI Zwyczajną Sesję Rady Gminy Szczaniec, która odbędzie się dnia 25 października 2023r. o godz. 09:00 w Sali przy UG

 

Tematem obrad będzie:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Głosowanie wniosków o zmianę porządku obrad.
 4. Głosowanie nad przyjęciem uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
 5. 5. Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na terenie gminy Szczaniec
 6. Informacje o wykonanych inwestycjach na terenie Gminy Szczaniec
 7. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych
 8. Raport z realizowanej Strategii Rozwoju Gminy
 9. Rozpatrzenie projektów uchwał:

               1) w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości – Druk Nr 226

              2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Szczaniec na rok 2023- Druk Nr 227

              3) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości– Druk Nr 228

 1. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
 2. Sprawy różne
 3. Zakończenie posiedzenia

Przewodniczący Rady Gminy

       /-/ Daniel Sokołowski