O G Ł O S Z E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Szczaniec zwołuje LX Zwyczajną Sesję Rady Gminy Szczaniec, która odbędzie się dnia 27 września 2023r. o godz. 09.00 w Sali przy UG

 

Tematem obrad będzie:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Głosowanie wniosków o zmianę porządku obrad.
  4. Głosowanie nad przyjęciem uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
  5. 5. Wnioski do budżetu Gminy na rok 2024
  6. Rozpatrzenie projektów uchwał:

              1) w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Szczaniec na lata 2023 – 2030- Druk Nr 223

              2) w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szczańcu- Druk Nr 224

              3) w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szczańcu- Druk Nr 225

  1. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
  2. Sprawy różne
  3. Zakończenie posiedzenia

Przewodniczący Rady Gminy

       /-/ Daniel Sokołowski