O G Ł O S Z E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Szczaniec zwołuje LVIII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Szczaniec, która odbędzie się dnia 29 czerwca 2023r.
o godz. 09.00 w Sali przy UG

 

Tematem obrad będzie:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku obrad
  3. Głosowanie wniosków o zmianę porządku obrad
  4. Głosowanie nad przyjęciem uwag do protokołu z poprzedniej sesji
  5. 5. Debata nad Raportem o Stanie Gminy Szczaniec w 2022r.
  6. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie udzielenia wotum zaufania wójtowi gminy – Druk Nr 210

2) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022r.– Druk Nr 211

3) w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy za 2022r.-Druk Nr 212

4) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Szczaniec na rok 2023– Druk Nr 213

5) w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/109/15 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia strategii Gminy Szczaniec na lata 2015-2022 z późn. zm.- Druk Nr 214

6) w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego w Gminie Szczaniec– Druk Nr 215

  1. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
  2. Sprawy różne
  3. Zakończenie posiedzenia

Przewodniczący Rady Gminy

       /-/ Daniel Sokołowski