O G Ł O S Z E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Szczaniec zwołuje LVII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Szczaniec, która odbędzie się dnia 30 maja 2023r.
o godz. 09.00 w Sali przy UG

 

Tematem obrad będzie:

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Głosowanie wniosków o zmianę porządku obrad
 4. Głosowanie nad przyjęciem uwag do protokołu z poprzedniej sesji
 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczaniec za rok 2022
 6. Działalność Centrum Kultury i Biblioteki
 7. Działalność świetlic wiejskich na terenie gminy
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Dąbrówka Mała do kategorii dróg gminnych – Druk Nr 206

2)w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości  Smardzewo do kategorii dróg gminnych – Druk Nr 207

3) w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Szczaniec do kategorii dróg gminnych – Druk Nr 208

4) w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Wolimirzyce do kategorii dróg gminnych – Druk Nr 209

 1. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
 2. Sprawy różne
 3. Zakończenie posiedzenia

Przewodniczący Rady Gminy

       /-/ Daniel Sokołowski