O G Ł O S Z E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Szczaniec zwołuje LIV Zwyczajną Sesję Rady Gminy Szczaniec, która odbędzie się dnia 30 marca 2023r. o godz. 09:00 w Sali przy UG

 

Tematem obrad będzie:

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Głosowanie wniosków o zmianę porządku obrad
 4. Głosowanie nad przyjęciem uwag do protokołu z poprzedniej sesji
 5. Ocena i realizacja GKRPA za rok 2022. Przedstawienie wpływu środków za koncesję za rok 2022
 6. Informacja o ściągalności należności za wodę i kanalizację oraz funkcjonowanie referatu komunalnego. Wodomierze, hydrofornie, remonty
 7. Ściągalność należności podatkowych za rok 2022
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał:

            1) w sprawie przyjęcia statutu związku powiatowo-gminnego pod nazwą Świebodziński Związek Powiatowo-Gminny- Druk Nr 196

            2) w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2024 roku- Druk Nr 197

            3)w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Szczaniec na rok 2023- Druk Nr 198

 1. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
 2. Sprawy różne
 3. Zakończenie posiedzenia

Przewodniczący Rady Gminy

       /-/ Daniel Sokołowski