O G Ł O S Z E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Szczaniec zwołuje LII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Szczaniec, która odbędzie się dnia 23 lutego 2023 r. o godz. 09:00 w Sali przy UG

 

Tematem obrad będzie:

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Głosowanie wniosków o zmianę porządku obrad
 4. Głosowanie nad przyjęciem uwag do protokołu z poprzedniej sesji
 5. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę za II półrocze 2022 roku
 6. Sytuacja placówek Oświatowych po pierwszym semestrze roku szkolnego 2022/2023 informacja o stanie realizacji zadań oświatowych
 7. Stypendia uczniów
 8. Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku związanego z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim
 9. Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku związanego
  z przeciwdziałaniem COVID-19
 10. Rozpatrzenie projektów uchwał:

             1) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie i zamianę nieruchomości- Druk Nr 188

            2)w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

                 – Druk Nr 189

             3) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Szczaniec na rok 2023-Druk Nr 190

             4) w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości opłat za korzystanie z klubu dziecięcego- Druk Nr 191

 1. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
 2. Sprawy różne
 3. Zakończenie posiedzenia

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Daniel Sokołowski