OGŁOSZENIE

Przewodnicząca Rady Gminy Szczaniec zwołuje II Zwyczajną Sesję Rady Gminy Szczaniec, która odbędzie się dnia 21 maja 2024r. o godz. 09:00 w Sali przy UG

 

Tematem obrad będzie:

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Głosowanie wniosków o zmianę porządku obrad
 4. Głosowanie nad przyjęciem uwag do protokołu z poprzedniej sesji
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  • w sprawie powołania komisji rewizyjnej i jej przewodniczącego- Druk Nr 3
  • w sprawie powołania komisji skarg oraz jej przewodniczącego – Druk Nr 4
  • w sprawie powołania komisji stałych, ich przewodniczących oraz przedmiotu działania- Druk Nr 5
  • w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Szczaniec – Druk Nr 6
  • w sprawie wysokości diet radnych i zwrotu kosztów podróży służbowych– Druk Nr 7
  • w sprawie zmieniającej uchwałę Nr XXI/131/16 Rady Gminy Szczaniec z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie statutu Gminy Szczaniec – Druk Nr 8
  • w sprawie przyjęcia do realizacji zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej- Druk Nr 9
  • w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Szczaniec na rok 2024- Druk Nr 10
 1. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
 2. Sprawy różne
 3. Zakończenie posiedzenia

Przewodnicząca Rady Gminy

     /-/ Agnieszka Marciniak