O G Ł O S Z E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Szczaniec zwołuje LXVIII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Szczaniec, która odbędzie się dnia 24 kwietnia 2024r. o godz. 09.00 w Sali przy UG

 

Tematem obrad będzie:

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Głosowanie wniosków o zmianę porządku obrad
 4. Głosowanie nad przyjęciem uwag do protokołu z poprzedniej sesji
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i bezpieczeństwa p.poż. na terenie gminy za 2023 r.
 6. Informacja o ściągalności za odpady komunalne za rok 2023
 7. Sprawozdanie z działalności Centrum Usług Społecznych w Szczańcu za 2023 r. oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 8. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i informacja na temat potrzeb związanych z realizacją zadań.
 9. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  • w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Szczaniec na rok 2024 – Druk Nr 270
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczaniec na lata
   20242029 – Druk Nr 271
 1. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
 2. Sprawy różne
 3. Zakończenie posiedzenia

Przewodniczący Rady Gminy

       /-/ Daniel Sokołowski