O G Ł O S Z E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Szczaniec zwołuje LXVII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Szczaniec, która odbędzie się dnia 28 marca 2024r. o godz. 09:00 w Sali przy UG

 

Tematem obrad będzie:

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Głosowanie wniosków o zmianę porządku obrad
 4. Głosowanie nad przyjęciem uwag do protokołu z poprzedniej sesji
 5. Ocena i realizacja GKRPA za rok 2023. Przedstawienie wpływu środków za koncesję za rok 2023
 6. Informacja o ściągalności należności za wodę i kanalizację oraz funkcjonowanie referatu komunalnego. Wodomierze, hydrofornie, remonty.
 7. Ściągalność należności podatkowych za rok 2023
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  • w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Szczaniec na rok 2024 – Druk Nr 262
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczaniec na lata
   20242029 – Druk Nr 263
  • w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację inwestycji pn. „Przebudowa odcinka drogi w Smardzewie” – Druk Nr 264
  • w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Druk Nr 265
  • w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie komunalne – Druk Nr 266
  • w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2024r. ­Druk Nr 267
  • w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Szczaniec – Druk nr 268
  • w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Szczaniec poprzez budowę odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczaniec o łącznej długości 1230 m oraz budowę sieci wodociągowej w miejscowościach: Szczaniec, Myszęcin i Wilenko o łącznej długości 2400 m” – Druk nr 269
 1. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
 2. Sprawy różne
 3. Zakończenie posiedzenia

Przewodniczący Rady Gminy

       /-/ Daniel Sokołowski