O G Ł O S Z E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Szczaniec zwołuje LXVI Zwyczajną Sesję Rady Gminy Szczaniec, która odbędzie się dnia 28 lutego 2024r.o godz. 09:00 w Sali przy UG

 

Tematem obrad będzie:

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Głosowanie wniosków o zmianę porządku obrad
 4. Głosowanie nad przyjęciem uwag do protokołu z poprzedniej sesji
 5. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę za II półrocze 2023 roku
 6. Sytuacja placówek oświatowych po pierwszym semestrze roku szkolnego 2023/2024 informacja o stanie realizacji zadań oświatowych
 7. Stypendia uczniów
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy- Druk Nr 256

2) w sprawie przyjęcia do realizacji zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej w zakresie budowy ścieżki rowerowej Opalewo – Smardzewo – Druk Nr 257

3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielona Góra na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w 2024 roku – Druk Nr 258

4) w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego – Druk Nr 259

5) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Szczaniec na rok 2024 Druk Nr 260

6) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczaniec na lata 2024 – 2029-Druk Nr 261

 1. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
 2. Sprawy różne
 3. Zakończenie posiedzenia

Przewodniczący Rady Gminy

       /-/ Daniel Sokołowski