O G Ł O S Z E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Szczaniec zwołuje LXV Zwyczajną Sesję Rady Gminy Szczaniec, która odbędzie się dnia 30 stycznia 2024r. o godz. 09:00 w Sali przy UG

 

Tematem obrad będzie:

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Głosowanie wniosków o zmianę porządku obrad
 4. Głosowanie nad przyjęciem uwag do protokołu z poprzedniej sesji
 5. Informacja o stanie dróg na terenie Gminy Szczaniec i planie ich remontu
 6. Informacja o funkcjonowaniu Klubów Sportowych
 7. Realizacja projektów unijnych i pozyskiwanych środków
 8. Informacja o sposobie odbierania i płatności za odpady komunalne
 9. Obrady wspólne z młodzieżową Radą Gminy
 10. Rozpatrzenie projektów uchwał:

             1) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Szczaniec na rok 2024- Druk Nr 247

             2) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości- Druk Nr 248

            3) w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Szczaniec- Druk Nr 249

            4) w sprawie powołania Skarbnika Gminy Szczaniec- Druk Nr 250

            5) w sprawie wystąpienia do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z petycją o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie

                 nowelizacji ustaw: kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu pracy, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym

                 w administracji i innych powiązanych tematycznie- Druk Nr 251

            6) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających

                 Przemocy Domowej Gminy Szczaniec na lata 2024-2028-Druk Nr 252

            7) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości– Druk Nr 253

            8) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

                 zwierząt w 2024r.– Druk Nr 254

            9) w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne

                usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

                oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania– Druk Nr 255

 1. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
 2. Sprawy różne
 3. Zakończenie posiedzenia

Przewodniczący Rady Gminy

       /-/ Daniel Sokołowski