Wójt Gminy Szczaniec podaje informację o możliwości składania wniosków o najem lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony.

Uprawnionymi do przydziału lokalu są osoby spełniające następujące kryteria:

  • Lokale komunalne i lokale socjalne mogą być wynajmowane osobom, które nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i osiągają dochody miesięczne na jednego członka gospodarstwa domowego, które nie przekraczają:
  1. w gospodarstwie jednoosobowym – 150%, najniższej emerytury,
  2. w gospodarstwie wieloosobowym – 100%, najniższej emerytury,
  • Pierwszeństwo do najmu lokalu mają osoby, które:
  1. zamieszkują w warunkach przegęszczenia;
  2. zamieszkują w pomieszczeniach nie nadających się na stały pobyt ludzi,
  3. zostały pozbawione mieszkania w wyniku zdarzenia losowego (pożaru, katastrofy, klęski żywiołowej itp.),
  4. opuściły placówkę opiekuńczo – wychowawczą lub rodzinę zastępczą w wyniku osiągnięcia pełnoletności – w przypadku braku możliwości powrotu do domu rodzinnego, których poprzednim miejscem zamieszkania była Gmina;
  5. przekazały do dyspozycji Gminy lokal większy co najmniej o jedną izbę lub o 20% powierzchni mieszkalnej w zamian za lokal dostarczony przez Gminę;
  6. zamieszkują z osobą skazaną prawomocnym wyrokiem za znęcanie się nad nią (nad rodziną) bądź zmuszone do opuszczenia mieszkania, z uwagi na niemożliwość dalszego zamieszkiwania wspólnie z osobą skazaną za znęcanie się.

Wnioski można składać do 11.07.2023r w Urzędzie w godz. pracy lub przesłać pocztą na adres Urzędu.

W celu ujednolicenia i sprawnej oceny wnioski należy składać na druku wniosku, który można pobrać w Urzędzie pok. Nr 24

  /-/ Wójt Gminy Szczaniec

WNIOSEK