W związku ze zmianą Ustawy Prawo wodne oraz Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach informujemy, że na właścicielach nieruchomości nie podłączonych do sieci kanalizacyjnej spoczywa obowiązek:

  • gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych (szambach) lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków
  • posiadania umowy z przedsiębiorcą, posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dokumentowanie regularnego ich opróżniania

Na gminy nałożony został obowiązek cyklicznych kontroli wspomnianych właścicieli nieruchomości oraz nakładanie kar finansowych za brak zawartej umowy oraz nie udokumentowane opróżnianie zbiorników i osadników. Uprasza się mieszkańców gminy o dostosowanie się do przepisów prawa.