Wójt Gminy Szczaniec informuje mieszkańców gminy o możliwości składanie wniosków na dofinansowanie usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest ze swoich nieruchomości położonych na terenie gminy Szczaniec.

Zakres działań obejmować będzie demontaż, odbiór, transport, unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.

Wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych leżą po stronie posiadacza nieruchomości.

Planowany termin realizacji zadania czerwiec-sierpień 2023 r.

W związku z powyższym Wnioski należy składać w terminie do dnia 21.04.2023 r. w Urzędzie Gminy Szczaniec – Sekretariat.

Formularz do pobrania poniżej lub w wersji papierowej w pok. nr 21

DO POBRANIA:

1. Wniosek mieszkańca azbest

2. Informacja o wyrobach zawierających azbest

4. Załącznik nr 2 Oświadczenie współwłaściciela

5. Azbest RODO

Pliki Starostwa Powiatowego do wydruku (w przypadku demontażu):

  1. Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robot budowlanych – PB-2
  2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – PB-5