O G Ł O S Z E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Szczaniec informuje, że dnia 24 maja 2023 r. o godz. 9:00 w Sali Wielofunkcyjnej przy UG odbędzie się wspólne posiedzenie  Komisji  Rady  Gminy Szczaniec

  

Tematem obrad będzie:

  1. Otwarcie posiedzenia
  2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczaniec za rok 2022
  3. Działalność Centrum Kultury i Biblioteki
  4. Działalność świetlic wiejskich na terenie gminy.
  5. Przedstawienie projektów uchwał
  6. Sprawy różne
  7. Zakończenie posiedzenia                   

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Daniel Sokołowski