O G Ł O S Z E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Szczaniec informuje, że dnia 15 lutego 2023r. o godz. 9:00 w Sali Wielofunkcyjnej przy UG odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Szczaniec.

Tematem obrad będzie:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę za II półrocze 2022 roku
3. Sytuacja placówek Oświatowych po pierwszym semestrze roku szkolnego 2022/2023 informacja o stanie realizacji zadań oświatowych
4. Stypendia uczniów
5. Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku związanego z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim
6. Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku związanego z przeciwdziałaniem COVID-19
7. Przedstawienie projektów uchwał
8. Sprawy różne
9. Zakończenie posiedzenia

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Daniel Sokołowski