Na podstawie art. 6m ust. 2a z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2022r.poz.2519) oraz Uchwały nr LIV/199/23 Rady Gminy Szczaniec z dnia 30 marca 2023r.  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od

01 maja 2023 roku

Stawka  za gospodarowanie i odbieranie odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny  wynosi:

  • 40,00 zł  miesięcznie od osoby,
  • Ustalono miesięczną stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, stanowiący dwukrotność wysokości stawki określonej w pkt. 1
  • W przypadku zbierania odpadów do własnego kompostownika, zostanie zastosowana ulga, która wynosi 3 zł od osoby (ulga dot. osób, które złożyły stosowną deklarację)

Uwaga! W związku ze zmianą stawki opłaty:

  • GMINA WYŚLE ZAWIADOMIENIA O ZMIANIE STAWEK: zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, ponieważ gmina wyśle do właścicieli nieruchomości zawiadomienia o wysokości opłaty za śmieci, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. Opłatę określoną w zawiadomieniu należy wnosić bez wezwania w terminach płatności do 15 każdego miesiąca.

Wójt Gminy Szczaniec

 /-/Krzysztof Neryng