Plan ogólny to dokument planistyczny obejmujący obszar gminy, który zastąpi dotychczasowe studium, niezbędny przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz stanowiący podstawę do wydawania decyzji o warunkach zabudowy.

Plan ogólny będzie:

  • określać podział gminy na poszczególne strefy planistyczne, wyznaczające tereny przeznaczone do zabudowy oraz tereny, które należy przed zabudową chronić,
  • określać dopuszczone funkcje przyszłego wykorzystania nieruchomości dla każdej ze stref planistycznych np.: gdzie można budować budynki mieszkalne a gdzie przemysłowe,
  • ustalać ramowe wskaźniki przyszłej zabudowy i zagospodarowania np. jak wysoka może być nowa zabudowa lub jaki procent każdej działki budowlanej musi stanowić zieleń.

Plan ogólny ma być bardziej przystępny dla mieszkańców. Projekt planu ogólnego wymaga przeprowadzenia szerokich konsultacji społecznych na drodze uzgodnień, przy współudziale wszystkich zainteresowanych. Rada gminy ma obowiązek uchwalenia planu ogólnego do 31 grudnia 2025 roku.

Informacji udziela Marta Napieralska tel. 68 34 10 703

Wnioski do planu ogólnego można składać do 19 lipca 2024r. na druku w załączeniu.

WNIOSEK