W związku ze zwrotem laptopa w ilości 1 szt., Gmina Szczaniec ogłasza dodatkowy nabór wniosków w ramach planu naprawczego w konkursie grantowym Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”

Zapraszamy osoby spełniające kryteria do złożenia wniosku.

Laptopa otrzyma osoba, która jako pierwsza złoży komplet dokumentów
(decyduje data wpływu)

Cel projektu – wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Termin naboru: wnioski wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami należy składać w Urzędzie Gminy Szczaniec Biuro Podawcze do dnia:

 15 grudnia 2023 r.  do godziny 14:00

Warunkiem uzyskania wsparcia jest złożenie oświadczenia wskazującego, że:

  1. dziecko zamieszkuje miejscowość, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
  2. dziecko wskazane w oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) Pani/Pana, który pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
  3. dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2021 i 2022), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Informacje dodatkowe:

  • zgodnie z zapisami umowy komputery są udostępniane w ramach umowy użyczenia,
  • dokumenty należy składać kompletne łącznie ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz nieobligatoryjnym poświadczeniem potwierdzającym dany fakt zatrudnienia w PPGR.