Logo Szczaniec

News

News zdjęcie id 740

Tabliczki z numerem domu już do nabycia

14.06.2018

Szanowni Mieszkańcy Szczańca,

W związku z Uchwałą Nr LII/283/17 Rady Gminy Szczaniec z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie miejscowości Szczaniec, w najbliższym czasie otrzymają Państwo zawiadomienie o nadaniu nazwy ulicy oraz zmianie numeru porządkowego nieruchomości.

W Urzędzie Gminy są już dostępne do nabycia tabliczki z nazwą ulicy i nr domu. Koszt tabliczki to 25 zł.  Opłatę można dokonać przelewem lub wpłatą w banku na konto Gminy Szczaniec nr 88 8367 0000 0062 3283 2006 0101 albo kartą w Urzędzie Gminy.

Po dokonaniu opłaty prosimy zgłosić się do Biura Podawczego (parter)  w Urzędzie Gminy w celu odbioru tabliczki.

 

Poniżej przedstawiamy ważne informacje dla mieszkańców oraz przedsiębiorców, którzy objęci są ww. zmianami:

1. Ujawnienie w księdze wieczystej:

• celem dokonania zmian w księdze wieczystej, należy złożyć w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych przy ul. Wałowej 11 „Wniosek o wpis w księdze wieczystej”,

• we wniosku należy wskazać żądanie: „sprostowanie oznaczenia nieruchomości”, w treści żądania należy wpisać, iż zmiana oznaczenia nieruchomości następuje w związku z Uchwałą Nr LII/283/2017 Rady Gminy Szczaniec z dnia 29 listopada 2017 r. oraz Zawiadomieniem Wójta Gminy Szczaniec o zmianie numeracji porządkowej nieruchomości (należy wskazać właściwy nr zawiadomienia),

• do wniosku o dokonanie zmian w księdze wieczystej prowadzonej dla wyodrębnionego lokalu mieszkalnego, nie jest wymagane złożenie dodatkowych dokumentów,

• do wniosku o dokonanie zmian w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości zabudowanej budynkiem, konieczne jest pobranie w Starostwie Powiatowym w Świebodzinie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków, który należy dołączyć do wniosku,

• obowiązek złożenia wniosku o dokonanie wpisu do ksiąg wieczystych ciąży na właścicielu nieruchomości.

Nie dokonanie zmiany w Księgach Wieczystych nie grozi sankcją.

2. Urząd Skarbowy:

osoby fizyczne mogą wypełnić i złożyć formularz ZAP-3 lub zgłosić aktualizację danych adresowych w roku 2018 przy składaniu zeznania podatkowego za rok 2017.

Druk ZAP-3 można pobrać i złożyć w formie papierowej w Urzędzie Skarbowym w Świebodzinie mieszczącym się w przy ul. Sobieskiego 6 lub drogą elektroniczną poprzez wypełnienie i wysłanie formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów http://www.finanse.mf.gov.pl.

3. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEDIG):

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz posiadające zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, powinny złożyć w Urzędzie Gminy Szczaniec wniosek CEIDG-1. Wniosek można złożyć przez internet lub dostarczyć do urzędu w wersji papierowej.

Po złożeniu wniosku dane dotyczące zmiany adresu zostaną przekazane do ZUSU/KRUSU, Urzędu Skarbowego oraz Urzędu Statystycznego. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w Referacie Budownictwa, Środowiska, Gruntów, Rozwoju i Promocji Urzędu Gminy Szczaniec, tel.: 68 34 10 703.

4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS):

osoby pobierające świadczenia powinny zgłosić zmianę danych adresowych poprzez wypełnienie i złożenie wniosku o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce, tj. formularz WZD-01. Formularz należy pobrać i złożyć w formie papierowej w Inspektoracie ZUS w Świebodzinie mieszczącym się w budynku przy ul. Sikorskiego 44. Wypełniony formularz w wersji papierowej można także przesłać pocztą na ww. adres.

5. Sprawy meldunkowe:

• zmiana adresów w związku ze zmianą nazwy ulicy dokonywana jest bezpłatnie. Nie ma konieczności składania wniosku. Zmiany dokonane zostaną z urzędu,

• nie ma obowiązku wymiany dowodów osobistych natomiast osoby, które zechcą wymienić dowód osobisty powinny złożyć stosowny wniosek w Urzędzie Gminy Szczaniec. Wymiana dowodu osobistego jest bezpłatna. Do wniosku o wymianę dowodu osobistego należy dołączyć zdjęcie. Opłatę za zrobienie zdjęć ponosi osoba składająca wniosek,

• w przypadku, gdy wymagane jest przedłożenie zaświadczenia o aktualnym adresie zameldowania w związku ze zmianą nazwy ulicy i zmianą numeracji porządkowej nieruchomości, należy złożyć w Urzędzie Gminy Szczaniec stosowny wniosek o wydanie zaświadczenia. Więcej informacji na ten temat uzyskać można w Referacie Organizacyjnymi Tel.: 68 34 10 705.

6. Deklaracja w sprawie gospodarowania odpadami:

nie ma konieczności składania zmiany deklaracji w sprawie gospodarowania odpadami zarówno przez mieszkańców jak i zarządców nieruchomości. Zmiany dokonane zostaną z urzędu. Więcej informacji na ten temat uzyskać można w Referacie Komunalnym Urzędu Gminy Szczaniec, tel.: 68 34 10 192.

7. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości:

nie ma konieczności składania informacji w sprawie podatku od nieruchomości celem aktualizacji danych adresowych. Zmiany dokonane zostaną z urzędu. Więcej informacji na ten temat uzyskać można w Referacie Finansowym, tel.: 68 34 10 701.

8. Banki, dostawcy energii elektrycznej, dostawcy gazu, dostawcy usług telekomunikacyjnych, telewizyjnych i internetowych, agencje ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, zakłady pracy, przechodnie lekarskie, szkoły, przedszkola i inne:

ww. instytucje należy powiadomić o zmianie adresu poprzez wypełnienie i złożenie stosownego formularza aktualizacji danych osobowych udostępnianego przez dany podmiot, a w przypadku braku niniejszego formularza, poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej.

9. Wymiana tabliczek z nazwą ulicy:

za wymianę tablic z nazwami ulic odpowiada Urząd Gminy Szczaniec.

10. Wymiana tabliczek z numerem porządkowym nieruchomości:

zgodnie z art. 47b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 z późn zm.) właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.

11. Dowody rejestracyjne i prawa jazdy należy wymienić:

• koszt wymiany prawa jazdy (obecnie 100,50 zł),

• dowodów rejestracyjnych (obecnie 68,50 zł czasowy lub 54,50 zł stały),

• do tego należy doliczyć koszty związane z wyrobieniem zdjęć.

Wójt gminy zaprasza

KRZYSZTOF NERYNG

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.