Logo Szczaniec

News

News zdjęcie id 643

dlaczego dostarczamy po 2 decyzje podatkowe do jednego domu

12.03.2018

 

 

W związku z pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego lub łącznego zobowiązania pieniężnego a dotyczącymi doręczania decyzji podatkowych uprzejmie wyjaśniam:

Współwłasność a doręczenie decyzji w podatku od nieruchomości

Jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność, to zgodnie z art. 3 ust.4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, obowiązek podatkowy od nieruchomości ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach. W myśl tego przepisu współwłaścicielami są również  małżonkowie.

W przypadku osób fizycznych zobowiązanie podatkowe powstaje na podstawie decyzji ustalającej, którą wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności, wówczas decyzję o wymiarze podatku doręcza się wszystkim współwłaścicielom odrębnie. Sytuacja ta dotyczy, przypadku gdy współwłaścicielami są małżonkowie.

Decyzja ta podlega doręczeniu podatnikom zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej - musi zostać doręczona każdemu z małżonków.

Nie wystarczy wymienić w decyzji obojga małżonków, konieczne jest jej doręczenie każdemu osobno.

W obowiązującym stanie prawnym małżonków traktuje się tak, jak innych współwłaścicieli, nie obowiązuje już przepis stanowiący, że małżonkowie łącznie są zobowiązani do zapłacenia podatku od nieruchomości. Oznacza to, że każdy z małżonków jako współwłaściciel solidarnie odpowiedzialny za zobowiązanie podatkowe powinien otrzymać jeden egzemplarz decyzji w sprawie podatku od nieruchomości za nieruchomość będącą we współwłasności (podobnie jak w przypadku współwłasności, gdy współwłaścicielami nie są małżonkowie).

W decyzji wymiarowej dotyczącej nieruchomości będącej we współwłasności małżonków, sporządzonej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, powinni być wykazywani obydwoje małżonkowie  jako podatnicy podatku, a podatek wymierzony w jednej kwocie tj. bez podziału kwoty na poszczególnych współwłaścicieli.

Doręczenie decyzji tylko jednemu z małżonków jest niezgodne z przepisami dotyczącymi doręczeń zawartymi w art. 91 i 92 Ordynacji podatkowej i będzie skutkowało tym, że małżonek, który decyzji nie otrzymał, nie będzie zobowiązany do zapłacenia podatku i nie będzie możliwe egzekwowanie od niego należności.

Przepisy dotyczące odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe stanowią, że wierzyciel w tym przypadku organ podatkowy – Wójt Gminy Szczaniec może żądać całości lub części uiszczenia należnego podatku od wszystkich dłużników łącznie lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych, przy czym aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela wszyscy dłużnicy solidarnie pozostają zobowiązani (art. 366 Kodeksu Cywilnego).

Oznacza to, że zapłata w całości podatku przez jednego ze współwłaścicieli (jednego małżonka) powoduje, że drugi współwłaściciel nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku.

Zgodnie z art. 91 ustawy Ordynacja podatkowa do odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego dla zobowiązań cywilnoprawnych.

Natomiast, przepis art. 92 tej ustawy stanowi, że solidarną odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe ponoszą ci podatnicy, którym doręczono decyzję ustalającą wysokość zobowiązania podatkowego.

Doręczenie decyzji tylko jednemu współwłaścicielowi (małżonkowi), powoduje, że tylko na nim będzie ciążyło zobowiązanie podatkowe.

 

/-/ Wójt Gminy Szczaniec

Wójt gminy zaprasza

KRZYSZTOF NERYNG

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.