Logo Szczaniec

News

News zdjęcie id 605

konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej

01.02.2018

30 stycznia 2018 r. zarząd województwa podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania narkomanii oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. W budżecie województwa na ten cel zabezpieczono 206 tys. zł.

Na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w 2018 roku przeznaczone zostały następujące kwoty:

  • pomoc społeczna - 60.000 zł,
  • wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej - 35.000 zł,
  • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - 75.000 zł,
  • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych  - 36.000 zł.

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania narkomanii oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, szczegółowo określonych w „Programie współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku” (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2017 r. poz. 2420).

 

Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań:

Zgodnie z „Programem współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku”, planowane jest wsparcie niżej wymienionych obszarów:

1. pomocy społecznej - planowane wydatki 60.000 zł.

Zadanie: działania wynikające z „Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej”, obejmujące w szczególności:

a)   zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży;

b)   doskonalenie systemu wsparcia dla osób starszych;

c)   poprawę jakości usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wykluczonych społecznie;

d)   wspieranie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej;

e)   rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

 

2. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - planowane wydatki 35.000 zł.

Zadanie: działania wynikające z „Wojewódzkiego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej”, obejmujące w szczególności:

a)     podniesienie społecznej świadomości o znaczącej roli rodziny;

b)     wspieranie działań w obszarze pracy z rodziną oraz pomocy w opiece
i wychowaniu dziecka;

c)     rozwój systemu pieczy zastępczej;

d)     zapewnienie środowiska rodzinnego dzieciom kwalifikowanym do przysposobienia.

3. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - planowane wydatki – 75.000 zł.

Zadanie: działania wynikające z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii”, obejmujące w szczególności:

a)     edukację oraz profilaktykę w zakresie problematyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych;

b)     leczenie, rehabilitację oraz ograniczenie szkód zdrowotnych i reintegrację społeczną.

4. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych  - planowane wydatki – 36.000 zł.

Zadanie: działania wynikające z „Wojewódzkiego Programu Integracji Społecznej Osób Niepełnosprawnych”, obejmujące:

a)      popularyzowanie wśród osób niepełnosprawnych możliwości ich zatrudniania,

b)     wspieranie działań na rzecz wzrostu świadomości społeczeństwa na temat osób   niepełnosprawnych,

c)      doradztwo zawodowe.

W budżecie Województwa Lubuskiego na 2018 rok, w przedmiotowym otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań publicznychw obszarze pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania narkomanii oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych realizowanych przez organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy przeznaczono środki w wysokości 206.000 zł.

 

Uchwała wraz z załącznikami (wzorem oferty i wzorem karty oceny) zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze oraz na stronie http://www.rops.lubuskie.pl

 

 

Wójt gminy zaprasza

KRZYSZTOF NERYNG

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.