Logo Szczaniec

Opis projektu: „Cyfrowe Szkoły w Gminie Szczaniec”

Tytuł projektu: „Cyfrowe Szkoły w Gminie Szczaniec”

RPLB.08.02.01-08-0035/17

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską za środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

 

Oś Priorytetowa 8. Nowoczesna edukacja

Działanie 8.2. Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych.

Poddziałanie 8.2.1. Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
i zdrowotnych – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Projekt realizowany od listopada 2017 do września 2019. Projekt zapewnia kompleksowe wsparcie Szkołom Podstawowym i zarządzanym przez Gminę Szczaniec, ,tj. Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Smardzewie oraz Szkołę Podstawową im. Emilii Szczanieckiej w Szczańcu.

Grupą docelową są: uczniowie 283 (143 K i 140 M) oraz nauczyciele 28 (21 K i 7 M) z ww. placówek.

Celem głównym projektu jest podniesienie do 30.09.2019 r. kompetencji cyfrowych u 28 nauczycieli (K- 21, M-7) oraz 283 uczniów (K-143, M-140) ze Szkoły Podstawowej im. Emilii Szczanieckiej  w Szczańcu i Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Smardzewie oraz przygotowanie ich do efektywnego funkcjonowania w przyszłości na rynku pracy zgodnie z potrzebami gospodarki regionu. Podstawą dla określenia celów projektu stanowiła indywidualna „Diagnoza zapotrzebowania szkół i placówek oświat. Gminy Szczaniec” z dn. 01.03.2017 z zakr. kształcenia kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji cyfrowych” dla Szkoły Podstawowej w Szczańcu oraz Szkoły Podstawowej w Smardzewie zatwierdzona przez organ prowadzący tj. Gminę Szczaniec. Wskutek zrealizowania celu głównego (tj. osiągnięcia zaplanowanych wskaźników) do IX 2019 r. – projekt przyczyni się do zrealizowania: – celu szczegółowego RPO Lubuskie 2020, jakim jest „ podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - zgodnie z SZOOP RPO-L2020.” Projekt realizowany zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskich Funduszy Społecznych w obszarze edukacji na lata 2014- 2020. Projekt, w ramach którego włączone zostaną podmioty społeczne, gospodarcze, samorządowe i inne w nurt pomocy w kształtowaniu cyfrowych kompetencji dzieci i młodzieży, pomagających w przyszłości na rynku pracy. Projekt adresowany do uczniów, promuje edukację poprzez cyfryzację tak, by zapewnić uczestnictwo w edukacji nowego typu. Elementem niwelującym problemy edukacyjne jest dokształcanie nauczycieli. Zaplanowano działania na rzecz wsparcia metodologicznego i merytorycznego 28 nauczycieli ze wszystkich szkół. Szczególnie szkolenia w zakresie wykorzystywania podczas zajęć szkolnych TIK wpłynie na jakość przyswajanej wiedzy przez uczniów.

Cel szczegółowy RPO Lubuskie 2020:Celem Poddziałania jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - zgodnie z SZOOP RPO-L2020.

W ramach projektu stworzona zostanie nowa międzyszkolna „Cyfrowa pracownia językowa”, szkoły zostaną doposażone w komputery przenośne.

Dla nauczycieli odbędą się szkolenia z zakresu podnoszenia kompetencji cyfrowych w zakresie korzystania z narzędzi TIK tj: „Nowe technologie w szkole- zastosowanie TIK w pracy nauczyciela”; „Tworzenie multimedialnych materiałów dydaktycznych”; „Nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych”; „Bezpieczeństwo w sieci”; „Jak korzystać z zasobów dydaktycznych dostępnych w Internecie”.

 

Dla uczniów przeprowadzone zostaną:

DODATK ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZY WYKORZYSTANIU TECHNOLOGII ICT

ZAJĘCIA PRZYRODNICZO – INFORMATYCZNE PRZY WYKORZYSTANIU TECHNOLOGII ICT

BEZPIECZEŃSTWO W CYBERPRZESTRZENI I WYNIKAJĄCE Z TEGO TYTUŁU ZAGROŻENIA

ZAJĘCIA MATEMATYCZNO – INFORMATYCZNE PRZY WYKORZYSTANIU TECHNOLOGII ICT

Wójt gminy zaprasza

KRZYSZTOF NERYNG

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.